Days
Hours
Minutes

Executive Officer – Education Quality Assurance

The current vacancy is for an Education Officer at Executive Officer level. Reporting to an Education Quality Manager, the successful candidate will be a member of the CORU executive working as part of a small team and supporting the education quality management of the organisation.

The Education Officer is a junior management role within the organisation. This position presents a unique opportunity for applicants with the requisite qualifications, knowledge, skills, and experience to join a growing and dynamic team.

Salary and Further Information:

Salary for the roles will be based on the Civil Service Executive Officer scale €35,687 to €58,251 (14 point scale & 2 long service increments).

Please Note: Initial remuneration for this position will be at the first point of the scale. This rate will not apply where the appointee is an existing civil or public servant appointed on or after 6th April 1995 or is newly recruited to the Public Service and is required to make a personal pension contribution.

Annual leave entitlement for the role as Executive Officer is 23 days and CORU operates a flexi-time policy. This is a pensionable position.

Hybrid working available subject to completion of successful probation.

Full details of the roles available are in the Job Specification.

If you are interested in applying for this position please submit a completed application form, to HR@coru.ie by 12pm (noon) on Friday 31 May 2024.

Oifigeach Feidhmiúcháin – Dearbhú Cáilíochta Oideachais

Tá folúntas ann faoi láthair d’Oifigeach Oideachais ar leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin. Beidh an té a n-éireoidh leis nó léi ag tuairisciú do Bhainisteoir Cáilíochta Oideachais agus ina b(h)all d’fheidhmeannas CORU, áit a mbeidh sé nó sí ag obair mar chuid d’fhoireann bheag agus ag tacú le bainistiú cáilíochta oideachais na heagraíochta.

Ról bainistíochta sóisearaí laistigh den eagraíocht is ea an tOifigeach Oideachais. Deis ar leith é an post seo d’iarratasóirí a bhfuil na cáilíochtaí, an t-eolas, na scileanna agus an taithí is gá acu le bheith páirteach i bhfoireann dhinimiciúil atá ag fás.

Tuarastal agus Eolas Eile:

Beidh tuarastal an róil seo bunaithe ar an scála atá leagtha síos d’Oifigigh Feidhmiúcháin na Státseirbhíse, is é sin €35,687 go €58,251 (scála 14 phointe agus 2 incrimint fadseirbhíse).

Tabhair do d'aire: Beidh luach saothair tosaigh don phost seo ag an gcéad phointe den scála. Ní bheidh feidhm ag an ráta seo i gcás go bhfuil an té a cheapfar ina státseirbhíseach nó ina f(h)ostaí sa tSeirbhís Phoiblí cheana féin, nó más amhlaidh a ceapadh é nó í ar an 6 Aibreán 1995 nó dá éis, nó i gcás gur ball foirne nua-earcaithe atá i gceist agus go n-éilítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh.

Tá teidlíocht saoire bhliantúil 23 lá ann don ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus tá beartas fleisc-ama i bhfeidhm ag CORU. Is post inphinsin é seo.

Beidh obair hibrideach ar fáil ach an tréimhse phromhaidh a chur i gcrích go rathúil ar dtús.

Tá na sonraí uile faoi na róil atá ar fáil sa tSonraíocht Phoist.

Más suim leat iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, cuir foirm iarratais chomhlánaithe isteach chuig HR@coru.ie faoi mheán lae (12 i.n.), Dé hAoine, an 31 Bealtaine 2024.