Days
Hours
Minutes

Executive Officer – Registration

To provide executive and administration support in the Registration department by following and maintaining processes for registration of professionals including project planning and implementation.

This position is necessary for providing continued support in the Registration Operations Team and the attendance of Registration Boards meetings. The role of Executive Officer is to process registration applications in a timely manner in line with statutory requirements.

Salary and Further Information:

Salary for the roles will be based on the Civil Service Executive Officer scale €35,687 to €58,251 (14 point scale & 2 long service increments).

Please Note: Initial remuneration for this position will be at the first point of the scale. This rate will not apply where the appointee is an existing civil or public servant appointed on or after 6th April 1995 or is newly recruited to the Public Service and is required to make a personal pension contribution.

Annual leave entitlement for the role as Executive Officer is 23 days and CORU operates a flexi-time policy. This is a pensionable position.

Hybrid working available subject to completion of successful probation.

Full details of the roles available are in the Job Specification.

If you are interested in applying for this position please submit a completed application form, to HR@coru.ie by 12pm (noon) on Wednesday 15 May 2024.

 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin – Clárúchán

Próisis cláraithe gairmithe a leanúint agus a choinneáil, lena n-áirítear pleanáil agus cur chun feidhme tionscadal, chun tacaíocht feidhmiúcháin agus riaracháin a chur ar fáil sa Rannóg Clárúcháin.

Tá an post seo riachtanach chun tacaíocht leanúnach a sholáthar don Fhoireann Oibríochtaí Clárúcháin agus freastal ar chruinnithe na mBord Clárúcháin. Baineann ról an Oifigigh Feidhmiúcháin le hiarratais chlárúcháin a phróiseáil go tráthúil de réir na riachtanas reachtúil.

Tuarastal agus Eolas eile:

Beidh tuarastal na ról seo bunaithe ar an scála atá leagtha síos d’Oifigigh Feidhmiúcháin na Státseirbhíse, is é sin €35,687 go €58,251 (scála 14 phointe agus 2 incrimint fadseirbhíse).

Tabhair do d'aire: Beidh luach saothair tosaigh don phost seo ag an gcéad phointe den scála. Ní bheidh feidhm ag an ráta seo i gcás go bhfuil an té a cheapfar ina státseirbhíseach nó ina f(h)ostaí sa tSeirbhís Phoiblí cheana féin, nó más amhlaidh a ceapadh é nó í ar an 6 Aibreán 1995 nó dá éis, nó i gcás gur ball foirne nua-earcaithe atá i gceist agus go n-éilítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh.

Tá teidlíocht saoire bhliantúil 23 lá ann don ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus tá beartas fleisc-ama i bhfeidhm ag CORU. Is post inphinsin é seo.

Beidh obair hibrideach ar fáil ach an tréimhse phromhaidh a chur i gcrích go rathúil ar dtús.

Tá na sonraí uile faoi na róil atá ar fáil sa tSonraíocht Phoist.

Más suim leat iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, cuir foirm iarratais chomhlánaithe isteach, chuig HR@coru.ie faoi mheán lae (12:00), Dé Céadaoin, an 15 Bealtaine 2024.