Days
Hours
Minutes

Higher Executive Officer – Inquiries Manager Vacancy

Reporting to the Head of Fitness to Practise and Legal Affairs, the Inquiries Manager will progress complaints under Part 6 of the Health and Social Care Professionals Act 2005 (as amended) (“the Act”) in order to ensure that natural justice and fair procedures are observed and provide support in relation to matters arising from the operation of the Act.

Salary and Further Information:

Salary for the roles will be based on the Civil Service Higher Executive Officer scale €56,556 to €71,227 (9 point scale & 2 long service increments).

Please Note: Initial remuneration for this position will be at the first point of the scale. This rate will not apply where the appointee is an existing civil or public servant appointed on or after 6th April 1995 or is newly recruited to the Public Service and is required to make a personal pension contribution.

Annual leave entitlement for the role as Higher Executive Officer is 29 days and CORU operates a flexi-time policy. This is a pensionable position.

Hybrid working available subject to completion of successful probation.

Full details of the roles available are in the Job Specification.

For information on our Reasonable Accommodations process, please visit here.

Please be advised interviews for this role are likely to take place from 26 July onwards.

If you are interested in applying for this position please submit a completed application form, to HR@coru.ie by 12pm (noon) on Monday 22 July 2024.

Tá fáilte á cur roimh iarratais ar an bpost seo a leanas:

 

Folúntas Poist: Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Bainisteoir Fiosrúchán

Tuairisceoidh an Bainisteoir Fiosrúchán don Cheann um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus déanfaidh sé/sí gearáin a chur chun cinn faoi Alt 6 den Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005 (arna leasú) (‘an tAcht’) lena chinntiú go gcloífear leis an gceartas aiceanta agus le nósanna imeachta córa, agus chun tacaíocht a sholáthar i ndáil le hábhair a eascróidh as cur i bhfeidhm an Achta.

Eolas faoin tuarastal agus eile:

Beidh an tuarastal do na róil bunaithe ar scála Ardoifigigh Feidhmiúcháin na Státseirbhíse, is é sin €56,556 to €71,227 (scála 9 phointe agus 2 incrimint fadseirbhíse).

Tabhair do d'aire: Beidh luach saothair tosaigh don phost seo ag an gcéad phointe den scála. Ní bheidh feidhm ag an ráta seo i gcás go bhfuil an té a cheapfar ina státseirbhíseach nó ina f(h)ostaí sa tSeirbhís Phoiblí cheana féin agus a ceapadh ar an 6 Aibreán 1995 nó dá éis, nó i gcás go bhfuil an té earcaithe chun na Seirbhíse Poiblí le déanaí agus go n-éilítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh.

Tá teidlíocht saoire bliantúla 29 lá ann don ról mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin agus oibríonn CORU beartas fleisc-ama. Is post inphinsin é seo.

Beidh obair hibrideach ar fáil ach an tréimhse phromhaidh a chur i gcrích go rathúil ar dtús.

Tá na sonraí uile faoi na róil atá ar fáil sa tSonraíocht Phoist.

Más suim leat iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, cuir foirm iarratais chomhlánaithe isteach, chuig HR@coru.ie faoi mheán lae (12pm) Dé Luain, meán lae 22ú Iúil